Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 162/20, 163/20, 164/20 i 165/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 28 września 2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości lokalowych nr 1, 2, 3 i 5 usytuowanych w budynku położonym przy […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Fortecznej […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 28.09.2020 r. do 19.10.2020 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony 3 lat – […]

VI przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej – Gmina Marcinowice

Marcinowice, 24.09.2020 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE  o g ł a s z a    VI  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Marcinowice, przy  ul. Leśnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie […]

III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości- Gmina Marcinowice

Marcinowice, 24.09.2020 r.             OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE    o g ł a s z a     III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice, położonych w obrębie Marcinowice przy ul. Pogodnej. Przeznaczonych w planie: B.2.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinną. Księga Wieczysta Nr SW1S/00067095/5. Nieruchomości wolne są od obciążeń i […]

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów – Gmina Strzegom

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości […]