Regulamin

REGULAMIN korzystania z Serwisu www.komunikaty.doba.pl

§ 1

Usługodawcą, właścicielem i administratorem narzędzi dostępnych w portalu komunikaty.doba.pl jest firma DOBA.PL Portale Lokalne T. Kuriata, P. Wąsiński,T. Ziembicki Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1B, 58-200 Dzierzoniów, NIP 882-210-35-17, REGON 021391990, KRS 0000369916

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem jest integralną częścią Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisach Doba.pl Portale Lokalne

2. Regulamin określa sposoby świadczenia usług w serwisie www.komunikaty.doba.pl. zwanym dalej Serwisem Komunikaty, zasady korzystania z nich, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. 3. Każdy Użytkownik Serwisu Komunikaty zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 3
Usługi Serwisu Komunikaty

1. Narzędzia dostępne w Serwisie Komunikaty udostępniane są: a) odpłatnie w systemie abonamentowym w ramach Pakietów, to znaczy na podstawie zawarcia Umowy Abonamentowej do prawa systematycznego korzystania z wybranego zestawu usług w zamian za regularne wnoszenie opłat o ustalonej wysokości. b) poprzez samodzielne zarejestrowanie w Serwisie w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę w ramach Opcji i po wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu (Umowa Jednorazowa). c) jako usługi specjalne udostępniane na podstawie dodatkowych, indywidualnych zamówień (Umowa Jednorazowa). 2. Pełny opis oferty usługowej w ramach Opcji lub Pakietów zawiera dokument dostępny w Serwisie Komunikaty w zakładce „Cennnik Komunikatów”. 3. Usługi świadczone w Serwisie Komunikaty są objęte podatkiem od towarów i usług (VAT) . 4. Korzystanie z usług portalu, określonych w jego Ofercie jest możliwe jedynie na podstawie obowiązującej Umowy.

§ 4 Indywidualny Kod Dostępu

1. W przypadku zakupu poprzez system platności.pl, każdy nowy Użytkownik otrzymuje indywidualny kod dostępu. Kod ten umożliwia zalogowanie się do systemu Serwisu Komunikaty. 2. W przypadku zawarcia umowy pisemnej, każdy nowy Użytkownik otrzymuje indywidualny kod dostępu.Uaktywnienie Usług Serwisu Komunikaty następuje najpóźniej w ciągu 5 dni po odnotowaniu wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy prawidłowo opisanego w sposób
wskazany na fakturze przelewu.

§ 5 Prawa i Obowiązki stron

1. Usługodawca gwarantuje poprawność metodologii analiz dokonywanych w systemie Serwisu Komunikaty i prawidłowe funkcjonowanie narzędzi systemowych.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań dla zapewnienia wysokiej wiarygodności zgromadzonych w systemie informacji, jednak w zależności od wiarygodności informacji źródłowych mogą nie być one bezbłędne.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i prawdziwość materiałów publikowanych przez Instytucje zlecające, zachowując sobie prawo ingerencji w ich treść w przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego i etyki lub Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisach Doba.pl Portale Lokalne

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu w całości lub w części. W przypadku dokonania takiej zmiany Usługodawca poinformuje Użytkowników o jej dokonaniu na stronie głównej Serwisu Komunikaty. Każdy Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia do dokonanej zmiany w ciągu 7 dni od daty jej ogłoszenia. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie oznacza wyrażenie zgody na tę zmianę.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obowiązującego Cennika oraz zakresu Usług. Zmiany Cen w stosunku do obowiązujących umów abonamentowych, mogą być dokonywane tylko w przypadku istotnej zmiany zakresu objętych abonamentem usług. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na zmianę Cennika może odstąpić od Umowy.

6. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usług Serwisu Komunikaty wyłącznie na swoje potrzeby i nie udostępniania ich firmom nieposiadającym umowy z Doba.pl Portale Lokalne i nieopłacającym abonamentu.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronach Serwisu Komunikaty.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisach Doba.pl Portale Lokalne, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie baz danych.