NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 116/19   Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 14 czerwca 2019r. wykaz  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 50 AM 1 obręb Pasterka. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 14 czerwca […]

Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

O G Ł O S Z E N I E   N R  6 / 2019
BURMISTRZA SZCZYTNEJ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany