Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektu zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. gminy Strzegom

OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium   Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r […]

III przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. w obr. Szczepanów, Gmina Marcinowice- dz. nr nr 68/8

Marcinowice, 28.06.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE       o g ł a s z a    III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Szczepanów, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę poł. w Kłodzku – dz. nr 2 (AM-12) obręb Zagórze

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu planu zagosp. przestrzennego obszaru poł. w obr, 3 miasta Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  STRZEGOMIA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom               Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ustawy […]

Ogłoszenie burmistrza Strzegomia o przystąp. do oprac. zmiany studium uwarunkow. i kier. zagosp. przestrz. gminy Strzegom

OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwały Nr 86/21 z dnia […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka nr 87/2, AM-1, obręb Zebrzydów

Marcinowice, dnia 15.11.2021 r.   OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a II PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice.   Przedmiotem przetargu jest  ½ udziału w nieruchomości zabudowanej 3 budynkami gospodarczymi do rozbiórki w obrębie Zebrzydów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 87/2, AM-1, o […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Marcinowice przy ul. Pogodnej

Marcinowice, 15.11.2021 r.             OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE            o g ł a s z a     VIII  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice, położonych w obrębie Marcinowice przy ul. Pogodnej. Przeznaczonych w planie: B.2.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinną. Księga Wieczysta Nr SW1S/00067095/5. Nieruchomości wolne […]