Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Fortecznej […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 28.09.2020 r. do 19.10.2020 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony 3 lat – […]

VI przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej – Gmina Marcinowice

Marcinowice, 24.09.2020 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE  o g ł a s z a    VI  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Marcinowice, przy  ul. Leśnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie […]

III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości- Gmina Marcinowice

Marcinowice, 24.09.2020 r.             OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE    o g ł a s z a     III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice, położonych w obrębie Marcinowice przy ul. Pogodnej. Przeznaczonych w planie: B.2.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinną. Księga Wieczysta Nr SW1S/00067095/5. Nieruchomości wolne są od obciążeń i […]

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów – Gmina Strzegom

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości […]

Ogłoszenie o przetargu- remont nawierzchni ul. Niecała i ul. Różana w Strzegomiu

Gmina Strzegom ogłasza   przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych   „Remont nawierzchni – wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Niecałej i ul. Różanej w Strzegomiu” Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie www.bip.strzegom.pl w zakładce […]

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Strzegom ul. Wodna

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr 1009, 1011/2, 1016/2, 1017/2, AM – 25, Obr.3,  położona w Strzegomiu, przy ulicy Wodnej o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów  0,7720 ha. Na nieruchomości posadowione są […]

II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, działka nr 269/6 – Gmina Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom Działka  niezabudowana nr 269/6, AM–1, Obr. Kostrza, położona w Kostrzy, przy ul. Stefana Żeromskiego, gmina Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2454 ha Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020683/3. Nieruchomość jest wolna od […]

II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, działka nr 362/46- Gmina Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 362/46, AM-1, Obr. Jaroszów o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2728 ha zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym.   Ze względu na zły stan techniczny budynku przeznaczony […]