Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

O G Ł O S Z E N I E   N R  3 / 2019
BURMISTRZA SZCZYTNEJ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub do wynajęcia w trybie bezprzetargowym