Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-200

Ulica:

ul. Piastowska 1

Data Publikacji: 22 września, 2023

Ilość wizyt: 247

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O IX PRZETARGU Z DNIA 22.09.2023 r.

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

OGŁASZA IX PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUHOMOŚCI POŁOŻONYCH W JODŁOWNIKU

 

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki
w [ha]
Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości

w [zł.]netto

Wadium
20 % ceny wywoławczej

w [zł.]

Godzina                i data

przetargu

SW1D/00023119/6 dz. nr 162/22

obręb 0013 Ostroszowice

0,1254 Działka budowlana, zapisana w ewidencji gruntów jako łąki trwałe ŁIV, nieużytki N. Działka przylega do gminnej drogi wewnętrznej     w granicach której realizowana będzie sieć wodociągowa          i kanalizacyjna. Sieć gazowa przebiega przez gminną drogę wewnętrzną. 99 000,00 19 800,00 Godz. 10.30

25.10.2023r.

SW1D/00023119/6 dz. nr 162/23

obręb 0013 Ostroszowice

0,1337 Działka budowlana, zapisana w ewidencji gruntów jako łąki trwałe ŁIV. Działka przylega do gminnej drogi wewnętrznej     w granicach której realizowana będzie sieć wodociągowa          i kanalizacyjna. Sieć gazowa przebiega przez gminną drogę wewnętrzną. 102 000,00 20 400,00 Godz. 11.00

25.10.2023r.

SW1D/00023119/6 dz. nr 162/24

obręb 0013 Ostroszowice

0,1493 Działka budowlana, zapisana w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVb i łąki trwałe ŁIV. Działka przylega do gminnej drogi wewnętrznej     w granicach której realizowana będzie sieć wodociągowa          i kanalizacyjna. Sieć gazowa przebiega przez gminną drogę wewnętrzną. 115 000,00 23 000,00 Godz. 11.30

25.10.2023r.

 1. Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostroszowice przyjęty Uchwałą Nr XVI/123/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26.11.2015r. Obszar, na którym położone są działki wykazane w  tabeli  oznaczony jest na rysunku planu symbolami: MN 5.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie podstawowe – mieszkalnictwo jednorodzinne zabudowa wolnostojąca i bliźniacza  wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi,  2) przeznaczenie  uzupełniające: a) usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami  i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną, b) usługi podstawowe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną, c) usługi agroturystyczne wraz  z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną: Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej Gminy Dzierżoniów  ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.
 2. W/w nieruchomości stanowią własność Gminy Dzierżoniów, wolne są od obciążeń i zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 365/81/21 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 04 października 2021 roku.
 3. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które są objęte niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).
 4. Terminy przetargów, które ze względu na brak oferentów zostały nierozstrzygnięte: działka 162/22 04.2022 r., 13.06.2022 r., 17.08.2022 r., 14.10.2022 r., 18.01.2023 r., 22.03.2023 r.,16.05.2023 r., 08.09.2023 r.; działka 162/23 25.04.2022 r., 14.06.2022 r.,18.08.2022 r., 13.10.2022 r., 17.01.2023 r., 21.03.2023 r., 15.05.2023 r., 08.09.2023 r.; działka 162/24 26.04.2022 r., 20.06.2022 r., 19.08.2022 r., 04.10.2022 r., 16.01.2023 r., 20.03.2023 r., 12.05.2023 r., 08.09.2023 r.

                                                                     Warunki przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pokój nr 216.
 2. Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 19.10.2023 r. datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych  (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r. poz. 2278); stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione  w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (minimalna kwota postąpienia: dz. 162/22 – 990,00 zł. dz. 162/23 – 1020,00 zł. dz. 162/24 – 1150,00 zł )
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Wójt Gminy Dzierżoniów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
 8. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i koszty sądowe związane z dokonaniem wpisów w  księdze wieczystej.
 9. W przypadku potrzeby okazania granic przedmiotowej działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
 10. Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
 11. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23 % stawką podatku VAT na podstawie art. 411,  w związku   z art. 146 aa ust. 1 pkt.   1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1570). Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.
 12. Gminie Dzierżoniów przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.
 13. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
 14. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 15. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 22.09.2023 r. na stronie internetowej Gminy Dzierżoniów pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl, na stronie BIP Urzędu Gminy Dzierżoniów https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ oraz w prasie lokalnej.
 16. Dodatkowe informacje nt. w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy pok. nr 205 lub pod nr telefonu (74) 832-56- 85,     (74) 832 56-86.

Mapa gminnych dróg wewnętrznych w granicach których realizowana jest siec wodociągowa i kanalizacyjna

Sporządziła: Ewelina Horoszkiewicz

Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

74 832 56 85