Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospod.przestrzennego-obr. wsi Międzyrzecze

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 5/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu […]

Przetarg pn. Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa strefy wejściowej oraz budowy sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37” – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa strefy wejściowej oraz budowy sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: eB2B – Postępowanie P-103/X/21 – Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj […]

Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. „Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: eB2B – Postępowanie P-101/X/21 – „Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy” Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy […]

Obwieszczenie Miasta Kłodzka o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Kłodzko, dnia 12.10.2021 r. WM.6733.3.2021.AW   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – ze zm.),   zawiadamiam strony postępowania,   że w dniu 29.09.2021r., na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o udostępnieniu miejsc handlowych w okresie Wszystkich Świętych 2021 r.

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, o możliwości udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych w roku 2021:   1) 4 miejsc położonych na części nieruchomości gminnej poł. w Kłodzku oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 89/1 i 88/1 (AM-4) obręb Nowy Świat – […]

Ogłoszenie o przyst. do sporządz. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. Gminy Dobromierz

Dobromierz, dnia 6października 2021 r.   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz  Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierzuchwały nr […]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsc. planu zagosp. przestrz. obrębu Szymanów

Dobromierz, dnia 6 października 2021 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Szymanów   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierzuchwały nr XXXII/194/21 […]