Ogłoszenie o II przetargu na działkę nr 614/4 w Wojciechowicach – Gmina Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 614/4 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1427 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 84.000,-zł Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 % Cena udziału ¼ w części […]

Ogłoszenie o II przetargu na działkę nr 614/3 w Wojciechowicach- Gmina Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 614/3 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1848 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 103.000,-zł Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 % Cena udziału ¼ w części […]

Ogłoszenie o II przetargu na działkę nr 614/1 w Wojciechowicach – Gmina Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 614/1 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1885 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 105.000,- zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Cena udziału ¼ w […]

Sprzedaż nieruchomości gruntowej- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki, położonej w Świdnicy przy ul.  Esperantystów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych przy ulicy Bogusza Stęczyńskiego i ulicy Esperantystów w Świdnicy. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem działki, położonej w Świdnicy przy ul. Esperantystów (Obr. 2, AM 3) tj. : działka nr 401 o powierzchni […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektu zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. gminy Strzegom

OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium   Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r […]

III przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. w obr. Szczepanów, Gmina Marcinowice- dz. nr nr 68/8

Marcinowice, 28.06.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE       o g ł a s z a    III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Szczepanów, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę poł. w Kłodzku – dz. nr 2 (AM-12) obręb Zagórze

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni […]