Przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 733/15 (AM-3) w Ścinawce Średniej

GiGN.6840.11.2021.UN Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 733/15 (AM-3) o powierzchni ewidencyjnej 0,1997 ha położona w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja. Zgodnie z danymi z ewidencji […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki oznaczonej geodezyjnie nr 46 (AM-1) obręb Ptasia Góra, położonej przy ul. Myśliwskiej wpisanej do księgi wieczystej o nr […]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.10.2021 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Kłodzko, dnia 19.10. 2021 r. WM.6733.2.2022.AW OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 – ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 19.10.2021 r., została wydana decyzja nr 1/2021 w sprawie ustalenia […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości poł.we wsi Złotno gm. Szczytna nr ewid. 22/2- obręb Złotno

BURMISTRZ SZCZYTNEJ ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej we wsi Złotno gm. Szczytna oznaczonej numerem ewidencyjnym 22/2 obręb Złotno o powierzchni 0,20 ha. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami 17/7, 17/8, 21, 22/1 oraz 23 obręb Złotno gm. Szczytna. Uzasadnienie wyboru formy przetargu. Działka nie posiada drogi dojazdowej. Sprzedaż […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przezn. do oddania w dzierżawę

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl […]

Przetarg na sprzedaż gminnej nieruchomości rolnej dz. nr 770 AM-3 w Wambierzycach- Gmina Radków

GiGN.6840.31.2021.UN Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości rolnej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość rolna, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 770 AM-3 o powierzchni ewidencyjnej 0,1556 ha położona w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków […]

Przetarg na dzierżawę dz. 166 (AM – 1) obręb Ratno Dolne- Gmina Radków

GiGN.6845.305.2021.KS     Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetargustny ograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości rolnej     Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość rolna oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jakodziałka nr 166 (AM-1) obręb Ratno Dolne o powierzchni ewidencyjnej 0,6300ha, sklasyfikowana, jako: grunty orne ( RIVb – 0,6100 ha, RV – 0,0100) i […]