Ogłoszenie o II przetargu na działkę nr 614/4 w Wojciechowicach – Gmina Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 11 kwietnia, 2024

Ilość wizyt: 116

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY KŁODZKO

 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach

  1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
  2. Nr działki: 614/4 /AM – 1/
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1427 ha
  4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
  5. Cena wywoławcza: 84.000,-zł

Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 %

Cena udziału ¼ w części nieruchomości gruntowej tj. działki nr 614/12 (drodze gruntowej) nie podlega licytacji i wynosi 6.500,- zł plus podatek VAT 23% /razem: 7.995,- zł./

  1. Opis nieruchomości:

Działka nr 614/4 o pow. 0,1427 ha (grunty orne-RIVa). Na działce brak infrastruktury technicznej, okoliczny teren wyposażony w energię, wodociąg. Teren niezagospodarowany – łąka, równy o lekkim nachyleniu, nasłoneczniony.

Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne, nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kościół, cmentarz.

Bezpośredni dostęp na działkę przez drogę wewnętrzną tj. działkę 614/12. Wraz z nabyciem działki 614/4 będzie nabywany udział ¼ w działce nr 614/12. Kształt działki regularny.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Wojciechowice zatwierdzonym uchwałą nr 74/IV/2003 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2003 r. (Dz.U.W.D Nr 15 poz. 315 z 26 stycznia 2004 r.) wskazany grunt leży w terenie oznaczonym symbolem MN.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 4 czerwca 2024 roku o godz. 1030 w Urzędzie Gminy
w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 8.400,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 29 maja 2024 roku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie,

tel. (74) 647 41 40.

Wójt Gminy

 

/-/  Zbigniew Tur