Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego pl. T. Kościuszki 7 Lewin Kłodzki

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Lewin Kłodzki

Kod pocztowy:

57-343

Ulica:

ul. Nad Potokiem 4

Data Publikacji: 14 marca, 2023

Ilość wizyt: 41

Dokumenty do pobrania:

                                                                                                        Załącznik Nr 2

                                                                       do Zarządzenia Nr ……/2023

                                                                      Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14.03.2023 r.

 

WÓJT GMINY LEWIN KŁODZKI

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki

 

OZNACZENIE

NIERUCHOMOŚCI WG

KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

 

 

POWIERZCHNIA

NIERUCHOMOŚCI
 

 

OPIS

NIERUCHOMOŚCI

 

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

W PLANIE MIEJSCOWYM I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

 

CENA

WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

TERMIN

PRZETARGU

 

1 2 3 4 5 6

LEWIN KŁODZKI

pl. T. Kościuszki 7

działka nr 490

(AM-1)

SW1K/00047371/1

 

 

 

 

0,0447 ha – pow. działki budowlanej;

 

49,41 m2 – pow. użytkowa lokalu mieszkalnego nr 2

 

 

 

Działka

zabudowana

budynkiem

wielorodzinnym

 

 

Brak ważnego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przewidziana jest jako tereny zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej

 

 

149.000,00 zł

– lokal nr 2

wraz z udziałem

213/1000 cz.

w częściach

wspólnych budynku

i przynależnym gruncie

 

 

 

 

17 kwietnia

2023 r.

godz. 1200

 

 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lewin Kłodzki ul. Nad Potokiem nr 4.

Sprzedawana nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, ograniczeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu.

Do dnia przetargu Gmina nie zawierała żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został przetarg w dniu 23.01.2023 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż do 14 kwietnia 2023 r., że dokonano wpłaty.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium w wysokości 15.000,00 zł winno być wniesione w gotówce na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Nr 65 9523 0001 3001 5858 2000 0004, z określeniem nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. postąpienie nie może być niższe niż 1.490,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości (opłata notarialna, sądowa, VAT).

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu uzyskać można w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim lub telefonicznie pod nr 74 8698-428 w. 5.

 

Działka nr 490 w Lewinie Kł