Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Będkowicach – UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 07 marca, 2023

Ilość wizyt: 95

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza
III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
nieru­chomości będącej własnością Gminy Sobótka

 

 1. Oznaczenie nieruchomości:
 • nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy nr 1, o pow. użytkowej 142,60 m2, położony we wsi Będkowice, przy ul. Świętojańskiej 3, posadowionym dz. nr 50/3 AM-1, o pow. 0,1851 ha, przeznaczona w MPZP na MN/U3- tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: Bi – tereny zabudowane inne. Działka położona jest w obrębie Będkowice, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, województwie dolnośląskim. Dla nieruchomości urządzona jest KW nr WR1K/00302950/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV księgi wieczystej nr WR1K/00302950/1 wolne są od wpisów.
 1. Termin i miejsce przetargu:
 • przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, sala nr 11.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości:
 • 335 000,00 zł netto.
 1. Wadium:
 • 33 500,00 zł.

Wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 95741015 2003 02001605 0004, z dopiskiem: „wadium na lokal użytkowy, dz. nr 50/3 AM-1, o. Będkowice, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 06.04.2023 r.

 1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
 • ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, opublikowane na stronie internetowej Gminy Sobótka, a także bip.sobotka.pl.
 1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
 • szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6,1 piętro, tel. 71 3351234.