Przetarg na sprzedaż działki nr 95/3 obręb Pietrzyków – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 07 marca, 2023

Ilość wizyt: 203

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 6 marca 2023 r.

RBiR.6840.17.2022/2023

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 95/3 obręb Pietrzyków.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 95/3 obręb Pietrzyków
Numer księgi wieczystej SW1S/00019369/6
Powierzchnia działki

wg informacji z rejestru gruntów

0,2222 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MN/U2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i zabudowy usługowej; nieprzekraczalna linia zabudowy

Opis nieruchomości Kształt działki nieregularny, wydłużony, teren płaski, nieuzbrojony.

W niedalekiej odległości przebiega sieć woda i energetyczna. Dojście

i dojazd z drogi gminnej o nawierzchni nieurządzonej. Działkę porastają pojedyncze drzewa owocowe i krzewy ozdobne. Wzdłuż bocznej granicy przebiega rów melioracyjny.

Użytek: RIVa; PsIV.

Obciążenie nieruchomości Brak
Cena wywoławcza 82 000,00 zł netto
Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT
Wadium 4 100,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023 r.

 

UWAGA: W przypadku ewentualnej potrzeby, okazanie granic nieruchomości następuje staraniem
i na koszt nabywcy
.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.