Przetarg na sprzedaż działki nr 62/30 obręb Gniewków – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 07 marca, 2023

Ilość wizyt: 122

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 6 marca 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 62/30 obręb Gniewków.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 62/30 obręb Gniewków
Numer księgi wieczystej SW1S/00069781/5
Powierzchnia działki 0,1000 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MN7 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Strefa obserwacji archeologicznej, Strefa ochrony układu ruralistycznego wsi; Nieprzekraczalna linia zabudowy

Opis nieruchomości Kształt nieruchomości gruntowej nieregularny, zbliżony do trapezu, teren płaski. Teren częściowo uzbrojony: woda, energia elektryczna. Do granic działki jest doprowadzona sieć wodna.

Przez działkę nie przebiegają sieci uzbrojenia.

W drodze dojazdowej przebiega sieć wodna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Teren częściowo porośnięty pojedynczymi krzewami

i drzewami (tzw. samosiejkami).

Na części tylnej granicy jest wymurowany mur kamienny (zniszczony)

Teren lekko podmokły, narażony na zalanie.

W niedalekiej odległości znajduje się koryto rzeki Nysa Szalona.

Użytek PsIII.

Obciążenie nieruchomości Brak
Cena wywoławcza 46 500,00 zł netto
Wadium 3 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

UWAGA: W przypadku ewentualnej potrzeby, okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.