Przetarg na sprzedaż działki nr 115/1 obręb Borów – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 07 marca, 2023

Ilość wizyt: 124

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 6 marca 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 115/1 obręb Borów.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 115/1 obręb Borów
Numer księgi wieczystej SW1S/00019372/0
Powierzchnia działki 988 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MN1 – Teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – istniejącej
Opis nieruchomości Kształt nieruchomości gruntowej – regularny, lekko wydłużony, teren płaski. Dostęp do uzbrojenia: woda, energia elektryczna, kanalizacja. Przez teren działki nie przebiegają żadne sieci uzbrojenia terenu. Działka posiada dostęp, dojście i dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki porastają pojedyncze drzewa i krzewy.

Użytek RIIIa.

Obciążenie nieruchomości Brak
Cena wywoławcza  

23 000,00 zł netto

 

Wadium 2 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

UWAGA: W przypadku ewentualnej potrzeby, okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.