Najem wolnych lokali użytkowych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

ul. Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 07 marca, 2023

Ilość wizyt: 148

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego

nr P-28/IV/23, dotyczącego „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.

 

Nazwa lokalu pow.

m2

stawka za m2/m-c wadium godzina

licytacji

1. Grodzka 19lokal użytkowy – (1 pomieszczenie, I piętro)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/546/10 z dnia      16 czerwca 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2021 r.,  poz. 3175, Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście południe”. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem F1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.*

I przetarg odbył się w dniu 07 lutego 2023 r.

20,42 m2 + 4,00 m2 (części wspólne)

 

19,70 zł 400,00 zł 10:00
 

2. Lokal użytkowy – stoisko nr 36(

1 pomieszczenie + części wspólne, parter) – MDH

pl. Grunwaldzki 12.

 

Obowiązuje opłata ryczałtu na poczet ponoszonych kosztów eksploatacji w wysokości 300,00 zł plus podatek VAT miesięcznie.

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/546/10 z dnia      16 czerwca 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2021 r.,  poz. 3175, Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście południe”. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I2.1/UA – tereny zabudowy usługowej administracji.*

I przetarg odbył się w dniu 07 lutego 2023 r.

4,20 m2 13,10 zł 55,00 zł 10:30
3. Różana 1 –  lokal użytkowy – (1 pomieszczenie)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/546/10 z dnia      16 czerwca 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2021 r.,  poz. 3175, Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście południe”. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I2.1/UA – tereny zabudowy usługowej administracji.*

I przetarg odbył się w dniu 07 lutego 2023 r.

20,05 m2

+

10,47 m2

(części wspólne)

16,00 zł 320,00 zł 11:00
4. B. Chrobrego (dz. gr. 644, Obr. 4)lokal użytkowy – (1 pomieszczenie)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – północ” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/145/11 z dnia 25 listopada 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2012 r.,  poz. 68. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I1.3/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.*

I przetarg odbył się w dniu 09 lutego 2023 r.

17,01 m2 3,20 zł 55,00 zł 11:30
5. Westerplatte 55A –  lokal użytkowy – (7 pomieszczeń w tym z łazienką i WC)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Zarzecze I” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/320/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2013 r. poz. 4470. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej*

I przetarg odbył się w dniu 09  lutego 2023 r.

53,09 m2 12,80 zł 680,00 zł 12:00

*Informacja– pełny tekst Planu w formie uchwały oraz rysunku planu podlegają upublicznieniu na stronach internetowych tut. Urzędu w ogólnie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w zakładce „Architektura i urbanistyka”→ „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miesięczną opłatę za najem ww. lokali będzie stanowić iloczyn powierzchni użytkowej i ustalonej w przetargu stawki plus podatek VAT. 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 04.04.2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Jednocześnie Wynajmujący przypomina, że od czynności udzielenia pełnomocnictwa lub prokury należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923, t.j.), z wyłączeniem podmiotów zwolnionych z tego obowiązku.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu. 

Wszelkie prace remontowe obciążają przyszłego najemcę a ich koszt nie podlega zwrotowi.

Podpisanie umowy najmu poprzedzone jest wpłatą kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu. 

Przed zawarciem umowy najmu, wynajmujący zażąda od najemcy weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz wyrażenia zgody współmałżonka na zaciąganie zobowiązań wynikających z umowy najmu. 

Licytant, który wygra przetarg ma obowiązek podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od przetargu, pod rygorem utraty wadium oraz unieważnienia wyniku przetargu. 

W lokalach obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. 

W lokalach obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, promocyjnej i informacyjnej produktami powodującymi lub mogącymi powodować działania podobne do  substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”, nawet jeśli nie są to produkty przeznaczone do spożycia. 

Wszelkiego rodzaju reklamy umieszczane na fasadach budynków lub szybach/ witrynach lokali wymagają odrębnych pozwoleń wydawanych na wniosek najemców lub właścicieli lokali przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Przetarg nr P-28/IV/23 odbędzie się w dniu 11-04-2023 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47. 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Oglądanie lokali – w dni robocze od godz. 08:00 do 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Ewą Tomaszewską lub Panem Janem Strachem, Wydział Eksploatacji Czynszowej, Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy, numer telefonu 74 852-40-71.

Szczegółowe informacje o Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury, pok. 209, tel. 74 856-28-64, 74 856 -29-44.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej pod numerem telefonu 74 856-28-76 lub 74 856-28-77 w godz. od 8:00 do 15:00, pok. 220.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w całości lub części z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

Sporządziła: M. Prorok-Jurek