Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 54/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 03 marca, 2023

Ilość wizyt: 120

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 54/2023 z dnia 02 marca 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczo – garażowym o pow. zabudowy 57 m2 i powierzchni użytkowej 47,2 m2, położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 286/9 o pow. 0,0594 ha (B), poz. rej. G. 309, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00051761/5.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 28 lutego 2024 roku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MW2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych). Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie wynosi360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 3.550,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 kwietnia 2023  r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20
nr telefonu 729057859