Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku Jaroszów 132 – UM Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 28 lutego, 2023

Ilość wizyt: 161

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 45,30 m² położony w budynku w Jaroszów 132 wraz z udziałem 1038/10000  w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności  gruntu działki nr 362/57, obr. Jaroszów o powierzchni 0,1144 ha

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00069689/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24.08.2016  r. w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek w gminie Strzegom powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 5 MW tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Lokal mieszkalny nr 6 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o pow. 45,30 m2 oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 6,40 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości  66.000,00 zł
Wadium  6.600,00 zł


Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2023 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 24.03.2023 r. w godzinach od 1130 do 1145.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto bankowe  Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27.03.2023 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja

o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.