Sprzedaż nieruchomości gruntowej- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

ul. Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 14 lutego, 2023

Ilość wizyt: 192

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki, położonej w Świdnicy przy ul.  Jodłowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych przy ulicy Kliczkowskiej i ulicy Okrężnej w Świdnicy.

 

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem działki, położonej w Świdnicy przy ul. Jodłowej (Obr. 3, AM 15) tj. :

  • działka nr 565 o powierzchni 0,0282 ha

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00024312/0, gdzie w dziale III wpisana jest bezpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działkach nr 138/15 (obecnie działka nr 558) i 138/16 (obecnie działka nr 593) objętych KW SW1S/00024312/0 w postaci przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela, bądź użytkownika działki gruntu nr 138/9 (obecnie działka nr 550) – nie dotyczące działki nr 565.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych przy ulicy Kliczkowskiej i ulicy Okrężnej w Świdnicy.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 565 o pow. 0,0282 ha wynosi: 36 900,00  zł brutto.

              30 000,00 zł netto + 23% VAT t.j. 6900,00 zł = 36 900,00 zł brutto

Wadium wynosi 3 000,00 zł 

Przetarg Nr P-21/III/22 odbędzie się w dniu 21-03-2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1889 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.