Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej nr 178, AM-4, obręb Bardo – Starosta Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Sienkiewicza 11

Data Publikacji: 14 lutego, 2023

Ilość wizyt: 130

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu


Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Bardzie przy ul. Krakowskiej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 178, AM – 4, obręb – Bardo, o powierzchni: 0,0749 ha, KW – SW1Z/00018345/0.

 

1) Dane dotyczące nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – SW1Z/00018345/0

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bardo (Podstawa: uchwała nr XXXIV/260/2022 z dnia 25 maja 2022 roku Rady Miejskiej
w Bardzie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bardo – Dz.Urz. Woj. Dolnośl. Z dnia 3 czerwca 2022r., poz. 3000) obowiązują następujące ustalenia dla działki nr 178 położonej w m. Bardo oznaczonej na rysunku planu symbolem MN 39 – przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

 1. dopuszczalne przeznaczenie terenu – usługi zbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona;
 2. dopuszcza się zabudowę towarzyszącą: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, nieprzekraczających 25% powierzchni dopuszczalnej zabudowy działki;
 3. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia:
  a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych i 12m,
  b) połacie dachowe dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci, o spadkach: 25° – 45°. Dachy o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
  c) dopuszcza się możliwość stosowania dekoracji architektonicznej z zastrzeżeniem, że j forma nie może dominować nad obiektami zabytkowymi,
  d) w budynkach garażowych, gospodarczych lub towarzyszących dachy płaskie lub dwuspadowe o nachyleniu połaci 3° – 45° i maksymalnej wysokości 5m,
  e) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 50% działki budowlanej,
  f)powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% działki budowlanej,
  g) intensywność zabudowy: 0,1-0,8,
  h) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych;
 4. w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ustalenia §10 pkt. 5

 

Dodatkowe informacje:

W związku z brakiem realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 3, zgodnie z art. 8 i art. 15 ustawy o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 485) – Rada Miejska w Bardzie nie podjęła na podstawie przepisów art. 8 oraz art. 25  ustawy o rewitalizacji, uchwał wyznaczających obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji oraz obszar Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej na terenie gminy Bardo.

Nieruchomość położona w Bardzie przy ul. Krakowskiej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Bardo, na AM-4, jako działka nr 178, nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość objęta KW – SW1Z/00018345/0 zlokalizowana w Bardzie przy ul. Krakowskiej 10, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 178, AM-4, obręb Bardo, o powierzchni 0,0749 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie półzwartej z budynkiem zlokalizowanym na sąsiedniej działce. Dojście i dojazd do nieruchomości drogą publiczną – ulicą Krakowską. Budynek mieszkalny to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wzniesiony w systemie tradycyjnym – ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, stropy i schody wewnętrzne drewniane, dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną.

Parametry techniczne budynku mieszkalnego:

Powierzchnia zabudowy:               77m2

Kubatura:                                       300,3m2

Powierzchnia użytkowa netto:       54,61m2  (w tym pom. gospodarcze 12,06m2 )

Rok budowy:                                  1909

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170 000,-zł (słownie sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

3) Przetarg odbędzie się dnia 05 kwietnia 2023r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5 – sala nr 209. 

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego jest wpłacenie wadium w wysokości 17 000.-zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) w kasie Starostwa przy ul. B. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich w terminie do dnia 29 marca 2023r. 

5) Natomiast osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w ustalonym wyżej terminie pod warunkiem, że w terminie do dnia 29 marca 2023r., w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5, pok. nr 210:

– złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,

– przedstawią komisji przetargowej oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,

– złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

6) Uczestnicy przetargu winni:

– legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

– w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 

7) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

8) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

9) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży.

10) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Starosta Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 81 62 827 lub 74 81 62 862.

 

 

 

                                                        Ząbkowice Śląskie, dnia 13.02.2023r                          

                                                       Starosta Ząbkowicki