Wykaz nieruchomości do sprzedaży, dz. nr 3 (AM–4) obręb Zagórze – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 20 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 156

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj.
od dnia 23.01.2023 r. do dnia 13.02.2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25.0050.2023 z dnia 20.01.2023 r., który dotyczy nieruchomości o powierzchni 0,7259 ha, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 3 (AM–4) obręb Zagórze, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00038465/1.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 06.04.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30