Przetarg na najem lokalu, ul. Czeska 34 – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 20 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 157

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na najem lokalu użytkowego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczych  – lokal użytkowy przy ul. Czeskiej 34 w Kłodzku.

Lokal użytkowy o powierzchni 28,44 m2, lokalizowany w obrębie nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 15/7 (AM-3), obręb twierdza, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00052849/1.

 

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości stawki za m2 miesięcznego czynszu netto w dniu 15.02.2023 r. o godz. 11;00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w  pieniądzu w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 07.02.2023 r.
W tytule przelewu należy podać: „ przetarg na najem ul. Czeska 34” wraz z podaniem danych identyfikacyjnych oferenta. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Lokal użytkowy położony na parterze budynku mieszkalnego – użytkowego, składający się z 1 pomieszczenia i WC. Powierzchnia użytkowa 28,44 m2.

Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą.

Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne przez najemcę z góry do 10 – tego dnia każdego miesiąca na konto wskazane w umowie najmu.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w  Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 120, tel. nr 0-74 865 46 84.