Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej przepompowni wody w Wojborzu – UG Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 8A

Data Publikacji: 14 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 123

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY KŁODZKO

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłem przepompowni wody, położonej w Wojborzu

  1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
  2. Nr działki: 407/2 /AM-4/
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0,7658 ha
  4. Księga wieczysta: Kłodzko SW2K/00025080/1 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
  5. Cena wywoławcza: 570.490,-zł
  • Opis nieruchomości:

Działka nr 407/2 położona jest w peryferyjnej części Wojborza, około 2,8 km od centrum wsi. Najbliższe otoczenie stanowią tereny rolne i leśne. Działka ma nieregularny kształt i do niedawna łącznie z działką nr 407/1 stanowiła funkcjonalną całość przepompowni wody. Obecnie przepompownia funkcjonuje w obiektach usytuowanych na działce 407/1. Dojazd do działki drogą asfaltową stanowiącą własność Gminy Kłodzko. Teren działki jest częściowo ogrodzony (brak ogrodzenia na granicy z działką 407/1) siatką stalową na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym. Na działce usytuowany jest budynek składający się z dwóch części – hala całkowicie podpiwniczona, w której zamontowane są urządzenia związane z przepompownią, budynek biurowo- magazynowy. Między budynkami jest przejście wewnątrz.  W hali zamontowana jest suwnica – brak atestu i brak dopuszczenia do ruchu, pompy PJM, waga z oprzyrządowaniem, zbiorniki na wodę. Urządzenia te nie są od kilku lat eksploatowane. W północno – zachodniej części działki usytuowany jest mały budynek gospodarczy w złym stanie technicznym. W północnej części działki usytuowany jest boks betonowy i zadaszona wiata. Teren działki w dużej części jest utwardzony, komunikacja – dojazd, dojścia do budynków utwardzone. Na terenie działki znajdują się lampy oświetleniowe Teren wyposażony jest w energię, sieć wodociągową i kanalizację. Funkcja budynku: budynek użytkowo – biurowo – magazynowo – produkcyjny. Wolnostojący, dwie kondygnacje, pow. użytkowa 1.622,7 m², podpiwniczenie częściowe. Konstrukcja słupowa, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, brak ocieplenia. Ścianki działowe murowane z cegły i betonowe. Schody żelbetonowe, lastrico. Stropodach żelbetonowy kryty papą. Miejscowo dach przecieka, do remontu. Rynny i rury spustowe z blachy. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, miejscowo brak tynku. W sanitariatach płytki ścienne. Tynk gładki, cementowo – wapienny, miejscowo – ubytki tynku. W hali okna stalowe, w części budynku okna drewniane zespolone, skrzynkowe, przy klatce schodowej – luksfery. Drzwi i bramy stalowe, drzwi płytowe. Posadzki betonowe, w dużej części płytki i posadzki lastrico, w części pomieszczeń biurowych płytki PCW, w części podłoga stalowa. W pomieszczeniu z oddzielnym wejściem podłoga z cegły. W hali pomiędzy parterem a przyziemiem otwory przysłonięte kratą stalową. W budynku instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna. Brak przyłączonej energii do budynku. Ogrzewanie etażowe, grzejniki żeliwne. Dwa kotły na paliwo stałe w kotłowni. Komin stalowy. W jednym z pomieszczeń zamontowane zbiorniki do uzdatniania wody. W budynku trzy pomieszczenia użytkowane były przez energetykę. Brak podpisanej umowy z dostawcą energii. Standard wykończenia budynku jest słaby, elementy wykończenia pomieszczeń, okna, drzwi, bramy są z lat osiemdziesiątych. Wskutek przeciekającego dachu stan budynku pogarsza się. Przyjęto stan techniczny mierny. W części budynku – hali z podpiwniczeniem zamontowane są urządzenia, zbiorniki, instalacja elektryczna związana z funkcjonowaniem przepompowni wody. Część budynku połączona jest łącznikiem (wewnętrzna klatka schodowa) z częścią budynku o funkcji biurowo – magazynowej, dwukondygnacyjny. Trzecia część budynku – jednokondygnacyjna, pełni funkcję magazynową, pomocniczą. Usytuowane są w niej dawne pomieszczenia trafostacji, kotłownia, sanitariaty, pomieszczenia magazynowe. Budynek gospodarczy- powierzchnia użytkowa 46,6 m². Budynek jednokondygnacyjny, murowany, ramy okienne stalowe, okien brak, drzwi – rama stalowa, tynk wewnętrzny cementowo – wapienny, zniszczony, tynku zewnętrznego w części brak, posadzka betonowa- płytki lastrico, stropodach jednospadowy kryty papą, rynny i rury spustowe z blachy. Obiekt w złym stanie technicznym.

Wiata – powierzchnia 83,5 m², słupy stalowe, ścianki z siatki stalowej, dach dwuspadowy z blachy. Posadzka betonowa. Obiekt w średnim stanie technicznym.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenie oznaczonym symbolem WZ. Na terenach oznaczonych symbolem WZ, przeznaczonym pod ujęcie wody pitnej, obowiązują następujące ustalenia: a) strefa ochrony ujęcia wodnego o promieniu 100 m, w której zakazuje się stosowania gnojowicy i środków chemicznych w rolnictwie, gospodarki uciążliwej dla środowiska, b) dopuszczenie lokalizacji urządzeń związanych z poborem wody.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy  w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 57.049,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 9 marca 2023 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 

                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                 /-/  Zbigniew Tur