wyciąg z ogłoszenia o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego pl. Bolesława Chrobrego 12 m. 2 w Kłodzku

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 04 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego 12 m. 2 o powierzchni 61,75 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 8,00 m² oraz z udziałem w wysokości 121/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 83/12 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0225 ha, zabudowanej budynkami pl. Bolesława Chrobrego 12 – 12A, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00051535/0.

 

Nieruchomość znajduje się  w centralnej części miasta Kłodzka, w Rynku, 400 m do przystanku PKP/PKS. Położenie dobre. Dojazd – ograniczenia wynikające ze staromiejskiego typu zabudowy.

Budynek pl. Bolesława Chrobrego 12 – rok budowy 1828; zabudowa zwarta; sposób użytkowania mieszkalno-usługowy; 5 kondygnacji plus poddasze nieużytkowe; podpiwniczenie pełne; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.

Lokal mieszkalny pl. Bolesława Chrobrego 12 m. 2 zlokalizowany jest na I piętrze (II kondygnacja); ekspozycja – południowa, skład: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, WC o powierzchni 61,75 m²; pomieszczenie przynależne: piwnica – 8,00 m²; instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna; ogrzewanie – piec kaflowy; stolarka drzwiowa drewniana; okna PCV – nowe w stanie dobrym. Lokal wymaga remontu.

 

Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem:
A 2 MW/U – teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa.

Budynek pl. Bolesława Chrobrego 12 wpisany jest do Rejestru Zabytków województwa dolnośląskiego decyzją z dnia  2 sierpnia 2005 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 840)

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

  1. CENA WYWOŁAWCZA – 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustaloną cenę nieruchomości obniża się o 50%

 

  1. Minimalne postąpienie przetargowe – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 02.2023 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal mieszkalny pl. Bolesława Chrobrego 12 m. 2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 09.02.2023 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”