Przetarg na sprzedaż działki nr 162/11 Jodłownik – UG Dzierżoniów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy Dzierżoniów

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-200

Ulica:

Piastowska 1

Data Publikacji: 03 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 175

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU Z DNIA 03.01.2023 r.
WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU

 

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki
w [ha]
Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości

w [zł.]netto

Wadium
20 % ceny wywoławczej
w [zł.]
Godzina                i data

przetargu

SW1D/00023119/6 dz. nr 162/11

obręb 0013 Ostroszowice

0,1061 Działka budowlana, zapisana w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVb, łaki trwałe ŁIV, grunty pod rowami W, nieużytki N. Działka przylega do gminnej drogi wewnętrznej     w granicach której realizowana będzie sieć wodociągowa          i kanalizacyjna. Sieć gazowa przebiega przez gminną drogę wewnętrzną. 90 000,00 18 000,00 Godz. 10.30

Data 08.02.2023r.

1. Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostroszowice przyjęty Uchwałą Nr XVI/123/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26.11.2015r. Obszar, na którym położona jest działka wykazana w tabeli oznaczony jest na rysunku planu symbolami: MN 5.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie podstawowe – mieszkalnictwo jednorodzinne zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, 2) przeznaczenie uzupełniające: a) usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną, b) usługi podstawowe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną, c) usługi agroturystyczne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną: Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej Gminy Dzierżoniów www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce planowanie przestrzenne.
2. W/w nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierżoniów, wolna jest od obciążeń i została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 453/57/22 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 maja 2022 roku.
3. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która jest objęta niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
4. Pierwszy przetarg na w/w działkę, który odbył się w dniu 31.08.2022 r. z uwagi na brak oferentów został nierozstrzygnięty. Drugi przetarg na w/w działkę, który odbył się w dniu 24.10.2022 r. z uwagi na brak oferentów został nierozstrzygnięty. Trzeci przetarg na w/w działkę, który odbył się w dniu 14.12.2022 r.
z uwagi na brak oferentów został nierozstrzygnięty.
5. Do w/w ogłoszenia załączono mapę przedstawiającą przebieg gminnych dróg wewnętrznych.

Warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pokój nr 216.
2. Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 03.02.2023 r. datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r. poz. 2278); stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (minimalna kwota postąpienia: 900,00 zł )
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Wójt Gminy Dzierżoniów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
8. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i koszty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
9. W przypadku potrzeby okazania granic przedmiotowej działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
10. Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
11. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23 % stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146 aa ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze. zm.). Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.
12. Gminie Dzierżoniów przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.
13. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
14. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
15. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 03.01.2023 r. na stronie internetowej Gminy Dzierżoniów pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl, na stronie BIP Urzędu Gminy Dzierżoniów https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ oraz w prasie lokalnej.
16. Dodatkowe informacje nt. w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy pok. nr 205 lub pod nr telefonu (74) 832-56- 85, (74) 832 56-86.

Mapa gminnych dróg wewnętrznych w granicach których realizowana jest siec wodociągowa i kanalizacyjna

Sporządziła: Ewelina Horoszkiewicz
Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
74 832 56 85