Przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 147 obręb Roztoka – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 18 listopada, 2022

Ilość wizyt: 102

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 17 listopada 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 147 obręb Roztoka.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 147 obręb Roztoka
Numer księgi wieczystej SW1S/00018955/4
Powierzchnia działki

wg informacji z rejestru gruntów

0,26 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania RM1 – Tereny zabudowy zagrodowej

Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi– zgodnie z rysunkiem planu

Opis nieruchomości Kształt działki: trójkątny. Teren z dostępem do uzbrojenia (uzbrojenie w ulicy). Przez teren działki przebiega sieć wodna i teletechniczna. Aktualnie nieruchomość jest uprawiana rolniczo. Dojazd dobry – drogą urządzoną, asfaltową. Bezpośrednie sąsiedztwo terenów rolnych; zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa – w bliskiej odległości. Użytek RIIIa – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku zabudowy działki konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej.
Obciążenie nieruchomości Nieruchomość zostanie obciążona bezterminową i bezpłatną służebnością przesyłu na rzecz Gminy Dobromierz polegającą na prawie do utrzymywania i eksploatacji przez Gminę Dobromierz na terenie przedmiotowej działki istniejących urządzeń sieci wodociągowej, a w tym prawa dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez Gminę Dobromierz w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii ww. urządzeń sieci wodociągowej.
Cena wywoławcza 50 000,00 zł netto
Wadium 3 500,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 15 grudnia 2022 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

UWAGA: W przypadku ewentualnej potrzeby, okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.