Przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 115/1 obręb Borów – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 18 listopada, 2022

Ilość wizyt: 99

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 17 listopada 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 115/1 obręb Borów.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godzinie 09:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 115/1 obręb Borów
Numer księgi wieczystej SW1S/00019372/0
Powierzchnia działki 988 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MN1 – Teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – istniejącej
Opis nieruchomości Kształt nieruchomości gruntowej – regularny, lekko wydłużony, teren płaski. Dostęp do uzbrojenia: woda, energia elektryczna, kanalizacja. Przez teren działki nie przebiegają żadne sieci uzbrojenia terenu. Działka posiada dostęp, dojście i dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki porastają pojedyncze drzewa i krzewy.

Użytek RIIIa.

Obciążenie nieruchomości Brak
Cena wywoławcza 25 000,00 zł netto
Wadium 2 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 15 grudnia 2022 r.

Podatek VAT + 23 % VAT

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce.
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

UWAGA: W przypadku ewentualnej potrzeby, okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.

 

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin