Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Niedźwiedziu – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 18 listopada, 2022

Ilość wizyt: 191

Dokumenty do pobrania:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

 

  Burmistrz Ziębic organizuje w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz.  10:00 w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Ziębicach  przy  ul.  Przemysłowej  nr  10, 57-220 Ziębice –  pok. nr 02

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym,  położonej  w Niedźwiedziu obręb: 0015, jednostka rejestrowa G27; KW NR/ SW1Z/00057355/8 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 361/4 – lokal użytkowy nr 3.      

Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe  w Ząbkowicach Śl, opisana jest jako B- 0,0694 ha. Lokal użytkowy nr 3 zlokalizowany jest na I-piętrze, składa się z sali konsumpcyjnej zaplecza-bufetu i pokoju personelu oraz pomieszczeń przynależnych. Powierzchnia użytkowa lokalu Pu = 137,30 m2; oraz powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu Pp = 6,00 m2 co daje razem powierzchnię ogółem Po = 143,30 m2  położony w  Niedźwiedziu 97; z udziałem 29,52% w gruncie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone Uchwałą nr 327/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 roku określa działkę nr 361/4 położoną w Niedźwiedziu jako teren oznaczony symbolem MM- tereny zabudowy mieszkaniowej o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej  i zagrodowej; grunty klas I-III, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze strefa ‘’B” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza wynosi 130.000,00 zł, wadium wynosi 13.000,00 zł. Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 12 grudznia 2022 roku.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie udostępnione na stronie BIP Gminy Ziębice. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, tel.74-8-163-852.

 

 

Burmistrz Ziębic

   Mariusz Szpilarewicz