Informacja BM Kłodzka – wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. nr 42/9 (AM-2) obręb Nowy Świat

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 17 listopada, 2022

Ilość wizyt: 87

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 17.11.2022 r. do dnia 08.12.2022 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 227.0050.2022 z dnia 14.11.2022 r., dotyczy części nieruchomości o pow. 165,00 m2 poł. w Kłodzku, przy ul. Jana Długosza, ozn. geodez. jako działka numer 42/9 (AM-2) obręb Nowy Świat, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00089425/1 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30