Ogłoszenie nr 38/2022 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 15 listopada, 2022

Ilość wizyt: 91

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 38/2022 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 163/4

KW SW1D/ 00048666/6

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

wieś Kamionki obręb Kamionki

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, posiada ograniczony dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną służebność na sąsiedniej nieruchomości.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: S-PsIV, PsIV

0.0865 MN – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności(1) 50.000,- 5.000,- 930

(1)  przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 

Działka numer ewidencyjny 163/4 ze względu na ograniczony dostęp do drogi publicznej oraz elementy infrastruktury technicznej usytuowane na przedmiotowej nieruchomości funkcjonalnie związane z nieruchomością Kamionki 6 położoną w granicach działki nr 161/2, została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości numer ewidencyjny 161/2.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  4 stycznia 2023 r.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

  1. Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dla osób spełniających warunki przetargowe  do dnia 5 stycznia 2023 w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce, pok.     nr 14 I piętro.
  1. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieszyce najpóźniej w dniu 9 stycznia 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce,  14 listopada 2022 r.