Przetarg na sprzedaż lokalu ul. Zajęcza 21/1-4 – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 10 listopada, 2022

Ilość wizyt: 115

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o III przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku, przy ul. Zajęczej 21 m. 1-4 składający się z 1 pokoju i kuchni o powierzchni 24,90 m² oraz pomieszczenia przynależnego na strychu o powierzchni 6,18 m² wraz z udziałem w wysokości 78/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 2/20 (AM-27) obręb Leszczyna o powierzchni 0,0418 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00045301/6.

Działka 2/20 (AM-27) obręb Leszczyna w większej części zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi ul. Zajęcza 21 i ul. Zajęcza 23, na pozostałej części znajdują się wewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz ogródki przydomowe. Nieruchomość położona 2 000 m od centrum, dojazd do drogi krajowej nr 8 – około 200 m.

Budynek ul. Zajęcza 21 w zabudowie zwartej, czas budowy I połowa XX w., składa się z 2 kondygnacji i poddasza, podpiwniczenie częściowe. Instalacje: elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Budynek ocieplony.

Lokal mieszkalny ul. Zajęcza 21 m. 1-4 zlokalizowany jest na I kondygnacji, ekspozycja północno-zachodnia. Składa się z 1 pokoju o powierzchni 12,34 m² i kuchni o powierzchni 12,56 m² oraz pomieszczenia przynależnego na poddaszu o powierzchni 6,18 m² (wysokość poniżej 2,20 m).

Pomieszczenie WC do współużytkowania zlokalizowane jest na klatce schodowej, w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży.

Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna. Ogrzewania brak. Lokal wymaga generalnego remontu.

Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własna odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: 63 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Termin I przetargu – 08.08.2022 r.

Termin II przetargu – 19.10.2022 r.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

  1. CENA WYWOŁAWCZA – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
  2. Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
  1. Minimalne postąpienie przetargowe – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 7 grudnia 2022 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg lokal mieszkalny ul. Zajęcza 21 m. 1-4” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
  1. Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”