Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 09 listopada, 2022

Ilość wizyt: 261

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 34/2022 O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

 

Lp.

 

Nr działki
KW
opis i położenie powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium
1 310

KW działki

SW1D/00031306/3

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Sanatoryjna budynek nr 7

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6, położony na parterze o pow. użytkowej 30,39 m2, plus pomieszczenia przynależne 2 komórki o pow. 4,33 m2 i 5,12 m2 udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 9,63%. Stan techniczny lokalu średni.

 

650

(udział 9,63%- 62,59 m2)

MS.14– teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności(1) 50.200,- zł

 

5.000,-
 • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 23.08.2022 r., 11.10.2022 r.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy    w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  7 grudnia 2022 r.

 

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w określonym wyżej terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

– osoby fizyczne – dowód tożsamości ,

złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, nieruchomością w terenie (gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu), a także o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających, 

– osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną bądź ustawową wspólność majątkową pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka.

– osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisowi do rejestru – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualny wypis z rejestru wynosi 3 miesiące),

– cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

 1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z nieruchomością, jej stanem technicznym, warunkami jej zagospodarowania oraz dokumentacją .

Wgląd do mapy ewidencyjnej w celu zapoznania się z usytuowaniem działki można uzyskać na stronie publicznej geoportal.gov.pl 

6.Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu  wymienioną w protokole z przetargu, po odliczeniu wadium, należy wpłacić na konta Urzędu Miasta i Gminy  w Pieszycach:

      Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

nie później niż w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pieszyce.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Termin zawarcia umowy zostanie uzgodniony z Nabywcą, a w razie nieosiągnięcia porozumienia w tej kwestii, miejsce i termin zawarcia umowy zostaną wyznaczone przez Gminę Pieszyce

 1. W przypadku nie przystąpienia osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nabycia nieruchomości w przed dzień wyznaczonego terminu zawarcia umowy, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium niepodległa zwrotowi.
 2. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca
 3. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku ewentualnego wznowienia punktów granicznych Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 4. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.
 5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

 

Pieszyce, 7 listopada 2022 r.