Ogłoszenie Wójta Dobromierza o wyłożeniu projektu zmiany mpzp obrębu Gniewków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 08 listopada, 2022

Ilość wizyt: 125

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gniewków

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Gminy Dobromierz Nr XLII/252/22 z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gniewków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 listopada 2022r. do 06 grudnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w godzinach od 10ºº do 14ºº. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 grudnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz o godz. 13ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy opizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobromierz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: ug@dobromierz.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2022r.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, email:ug@dobromierz.pl.
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029, z późn. zm.).
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod.dobromierz@grupaformat.pl
  • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.dobromierz oraz w siedzibie Administratora.
  • W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).