Przetarg na sprzedaż działki nr 397/2 obręb 0027 Wigańcice – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 02 listopada, 2022

Ilość wizyt: 233

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 28.10.2022 r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Ziębic na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zmianami) organizuje w dniu 2 grudnia 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej nr 10 – pok. Nr 02

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

 

                Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wigańcicach, gmina Ziębice stanowiącej działkę oznaczoną nr 397/2 obręb 0027 Wigańcice /AM-1/ jednostka rejestrowa G135 o pow. 0,9264 ha – KW SW1Z/00043936/4.

Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. opisana jest jako PsIV – 0,1139 ha, PsVI – 0,1266 ha, LsIV – 0,0576 ha, Lzr-RVI – 0,0266 ha, Lzr-PsIV – 0,0850 ha, Lzr-PsVI – 0,5167 ha. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone Uchwałą nr 327/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 roku określa działkę nr 397/2 położną w Wigańcicach jako teren oznaczony symbolem MM-teren zabudowy mieszanej o dominujacej funkcji mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz z kontrolowanym pasem technicznym. Działka położona w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Ww. działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu użytkowania.

 

CENA WYWOŁAWCZA: 93.000,00 zł.
(słownie: dziewięćdziesiąt trzy  tysiące  złotych 00/100).                                                                       

 

WYSOKOŚĆ WADIUM: 9.300,00 zł.
(słownie:dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).    
                                 

 

Wadium należy wpłacić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (kasa czynna jest do godz. 13.00) lub na rachunek bankowy BS Ząbkowie Śl. Nr 31 9533 0004 2001 0019 9094 0003 do dnia 25 listopada 2022 r. włącznie) Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku Gminy Ziębice.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 13.09.2022 r. W terminie od dnia 13.09.2022 r. do 27.10.2022 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierszeństwo w nabyciu na podstawienie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w ustalonym terminie oraz określonej wysokości. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium w formie papierowej; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03. 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278); notarialne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie wymienione dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. że postąpienie minimalne nie może być niższe niż 930,00 zł. Zgodnie z art. 43 ust. 1  pkt  9  ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT  (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z poźn. zm.).

Zbycie nieruchomości odbywa się wg stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów (wypis z rejestru gruntów) prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

Cenę sprzedaży uzyskaną w wyniku przetargu nabywca obowiązany będzie do zapłaty w formie jednorazowej wpłaty na rachunek bankowy BS w Ząbkowicach Śląskich, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona w formie pisemnej o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego w terminie do 21 dni od zakończenia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosić będzie podatki i inne opłaty wynikające z przepisów prawnych, koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

Nabywana nieruchomość zostanie przekazana nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy przeniesienia nieruchomości. Przekazanie nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.

Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zbycia nieruchomości. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ziębicach pok. nr 07, tel.748163852.

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:Katarzyna Bednarz-Banach