Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ul. Żeromskiego 16/1 – BM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 21 września, 2022

Ilość wizyt: 137

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu zlokalizowanym w Kłodzku przy ul. Stefana Żeromskiego 16/1, o powierzchni 43,28 m², składającego się z 2 pomieszczeń wraz z udziałem w wysokości 51/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 58/1 (AM-5) obręb Zacisze o powierzchni 0,0346 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00058879/2.

Nieruchomość zlokalizowana na wschodnich obrzeżach miasta, ok. 1100 m od Rynku, położenie peryferyjne. Dojazd średnio korzystny, ok 1300 m od obwodnicy, dworzec PKP/PKS – 2200 m.

Budynek ul. Żeromskiego 16 – rok budowy – 1907 – 1908, zabudowa półzwarta, o czterech kondygnacjach i użytkowym poddaszu. Budynek w całości podpiwniczony. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Budynek w złym stanie technicznym

Lokal o innym przeznaczeniu ul. Stefana Żeromskiego 16/1 zlokalizowany na I kondygnacji, ekspozycja północna, powierzchnia 43,28 m², składa się z dwóch pomieszczeń: 17,90 m² i 25,38 m². Okna zamurowane, ogrzewania – brak, instalacje – brak, podłogi – bardzo zły stan techniczny, tynki – brak. Lokal wymaga generalnego remontu.

 

Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własna odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem – B 38 MW/MN – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Budynek ul. Stefana Żeromskiego 16 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków; należy zachować: bryłę budynku, wykrój otworów oraz formę bramy wjazdowej; kamienny cokół, gzyms wieńczący oraz obramienia okienne i drzwiowe; w przypadku wymiany stolarki okiennej zaleca się stosowanie podziałów1) szczeblinowych wzorowanych na istniejących. Wskazane przywrócenie ceramicznego pokrycia dachu.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

  1. CENA WYWOŁAWCZA – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

  1. Minimalne postąpienie przetargowe – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 19.10.2022 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. S. Żeromskiego 16/1” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
  1. Przetarg odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”