Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ul. Bohaterów Getta 14C – BM Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 21 września, 2022

Ilość wizyt: 160

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 31/5 (AM-2) obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,0105 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym ul. Bohaterów Getta 14C o powierzchni użytkowej 82,60 m², wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00090893/2.

Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części miasta, 250 m od ul. Tadeusza Kościuszki. Dojazd do nieruchomości od ul. Hołdu Pruskiego – korzystny.

Działka 31/5 (AM-2) obręb Nowe Miasto ma powierzchnię 105 m².

Nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie zwartej o dwóch kondygnacjach, niepodpiwniczona, wybudowana na rzucie prostokąta. Powierzchnia użytkowa 82,60 m², powierzchnia zabudowy 53,50 m².

Budynek w złym stanie technicznym, stan elewacji, poszycia dachowego, stolarki okiennej, tynków wewnętrznych, posadzek oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej jest niedostateczny i wzmaga generalnego remontu. Ogrzewania brak.

Brak bezpośredniego połączenia między kondygnacjami w budynku.

Na parterze budynku zlokalizowane są: kuchnia o powierzchni 17,71 m²; 1 pokój o powierzchni 19,61 m²; przedpokój o powierzchni 5,03 m²; pomieszczenie WC o powierzchni 2,05 m². Na 1 kondygnacji znajduje się weranda o powierzchni 38,20 m².

Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna do generalnego remontu.

 

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Zaleca się uczestnikom dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: E 23 MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

  1. CENA WYWOŁAWCZA – 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

  1. Minimalne postąpienie przetargowe – 1 350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych). 
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 19.10.2022 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. Bohaterów Getta 14C” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. 
  1. Przetarg odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”