Przetarg na sprzedaż działki nr 133/29 obręb Dobromierz – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 21 września, 2022

Ilość wizyt: 79

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 20 września 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 133/29 obręb Dobromierz. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 133/29 obręb Dobromierz
Numer księgi wieczystej SW1S/00075149/8
Powierzchnia działki

wg informacji z rejestru gruntów

0,2308 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MN23 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego; Strefa obserwacji archeologicznej; Nieprzekraczalna linia zabudowy

Opis nieruchomości Kształt nieruchomości gruntowej – mocno nieregularny, wydłużony. Posiada dostęp do uzbrojenia: woda, sieć teletechniczna, energia elektryczna (uzbrojenie dostępne w ulicy Ogrodowej). Przez teren nieruchomości (środkową i tylną część) przebiegają sieci: kanalizacyjna i energetyczna. Działka posiada dostęp z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (ul. Ogrodowa). Aktualnie część działki wykorzystywana jest jako ogród przydomowy. Tylną część działki porastają drzewa iglaste. Ze względu na uzbrojenie przebiegające przez teren działki, zabudowa jest możliwa w tylnej części, jednak wtedy zachodzi konieczność wycięcia części drzew. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zbiornik wody pitnej w Dobromierzu (tylna część działki przylega do terenów zbiornika). Użytek PsIII – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku zabudowy działki konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej.
Obciążenie nieruchomości Nieruchomość zostanie obciążona bezterminową i bezpłatną służebnością przesyłu na rzecz Gminy Dobromierz polegającą na prawie do utrzymywania i eksploatacji przez Gminę Dobromierz na terenie przedmiotowej działki istniejących urządzeń sieci wodociągowej, a w tym prawa dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez Gminę Dobromierz w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii ww. urządzeń sieci wodociągowej.
Cena wywoławcza 201 000,00 zł
Wadium 11 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 20 października 2022 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.

 

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin