Zarządzenie Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – wykaz nieruchomości do dzierżawy

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 19 września, 2022

Ilość wizyt: 165

Dokumenty do pobrania:

ZARZĄDZENIE Nr 233/2022

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 14 września 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy stanowiących własność gminy

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 19 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2588 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 4 ust. 1 i ust. 2, § 6 i § 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Zarządzenia nr 206/2017 Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania oraz ustalania stawek czynszu za nieruchomości użytkowane rolniczo na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządzam, co następuje:

  • 1

Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone w obrębie Śrem, stanowiące własność gminy, wymienione w wykazie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którym znajdują się nieruchomości wymienione w § 1.

  • 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

  • 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 233/2022

                                                                                                                                                                                                                      Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

                                                                                                                                                                                                                      z dnia 14 września 2022 r.

                                                                                                                                                                                                                      w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości

                                                                                                                                                                                                                      przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

 

 

 

W   Y   K   A   Z

 

 

Gruntów do wydzierżawienia, stanowiących własność Gminy, położonych w obrębie Śrem. Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie wsi Śrem znajdują się grunty, które mogą być wydzierżawione na cele rolne.

 

L.p. Nr

działki

Nr

KW

 

Rodzaj

użytku

Klasa

gleby

Pow.

użytków

w ha

Wysokość czynszu dzierżawnego
w q żyta
Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospoda-rowania przestrzennego Gminy
Sposób zagospoda-rowania Czasookres dzierżawy
1. 74/2 61359 Pastwisko PsIII 0,1653 0,7934 wg aktualnych cen żyta Tereny rolne Na cele rolne 1 rok

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim i w obrębie Śrem od dnia 14 września 2022 r. do dnia 05  października 2022 r.