Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – przetargi na sprzedaż nieruchomości

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 16 września, 2022

Ilość wizyt: 176

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

___________________________________________________________________________

Zarządzeniem nr 231/2022 z dnia 14 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0.9570 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

Nieruchomość położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej w tym na gruntach zrekultywowanych. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 149.400,00 zł + podatek VAT 23%.

(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Wadium wynosi –14.940,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego
w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 października 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

___________________________________________________________________________

Zarządzeniem nr 232/2022 z dnia 14 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/17 o pow. 0.8215 ha poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 139.300,00 zł + podatek VAT 23%.

(słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)

Wadium wynosi –13.930,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego
w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 października 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20 nr telefonu 729057859