Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 1

Data Publikacji: 14 września, 2022

Ilość wizyt: 120

Dokumenty do pobrania:

                                               Kłodzko, 12 września  2022 r.

ZPAIB.6740.14.18.2022.AB7

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 30, art. 33-36 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Starosta Kłodzki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  we Wrocławiu, aleja Jana Matejki 6, 50-333 Wrocławiu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną, instalacją kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, instalacją wodociągową od studni oraz WLZ, w Kamienicy na działce nr 51/6, jednostka ewid.: Stronie Śląskie – obszar wiejski, obręb: Kamienica oraz  w nawiązaniu do postępowania tutejszego organu dotyczącego wniosku z dnia  01-04-2022r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę w/w inwestycji dla Pani Katarzyny Ciężkowskiej-Szymańskiej oraz Pana Łukasza Szymańskiego, informuję, że przed wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia  na budowę dla przedmiotowej inwestycji:

 1. przystąpiono do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w ramach którego sporządzony został raport oddziaływania na środowisko  w zakresie oceny wpływu na obszar Natura 2000,
 2. zawiadomiono o wszczęciu postepowania administracyjnego w dniu 28 kwietnia 2022r., na wniosek o pozwolenie na budowę z dnia  1 kwietnia 2022 r.,
 3. w sprawie pozwolenia na budowę dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz
  z infrastrukturą techniczną, instalacją kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, instalacją wodociągową od studni oraz WLZ, w Kamienicy na działce nr 51/6, jednostka ewid.: Stronie Śląskie – obszar wiejski, obręb: Kamienica
 4. organem administracji właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Starosta Kłodzki. Organem właściwym do wydania postanowienia i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
 5. informuje się o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, raportem o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 oraz pozostałą dokumentacją sprawy w Wydziale Zagospodarowania przestrzennego, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku, pok. 04,
 6. informuje się o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia,
 7. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 14.09.2022 r. do 14.10.2022r. (30 dni):
 • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta: pokój nr 14, w godzinach 7.30-15.30

lub na adres: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Wydział ZPAIB, 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1,

 • ustnie do protokołu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Architektury i Budownictwa w Kłodzku   Okrzei 1, pokój nr 04,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym -platformy e-PUAP lub na adres: wieczniak@powiat.klodzko.pl,

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, aleja Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław

Podano do publicznej wiadomości w dniu 14.09.2022 r.

Sporządziła: J. Wieczniak, tel. 74 8657578