Ogłoszenie nr 22/2022 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-240

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 08 września, 2022

Ilość wizyt: 364

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 22/2022 O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

 

Lp.

 

Nr działki
KW
opis i położenie powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium
1 326/5

KW działki

SW1D/00040030/3

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Sanatoryjna 12 A

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal niemieszkalny nr A, położony na  parterze o pow. użytkowej 28,56 m2,  udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 12,75%. Stan techniczny lokalu bardzo niski.

 

243

(udział 12,75%- 30,98 m2)

MS.14– teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej średniej intensywności(1)  

5.500,- zł

 

500,-
 • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy  w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  28 września 2022 r.

 

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w określonym wyżej terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

– osoby fizyczne – dowód tożsamości ,

złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, nieruchomością w terenie (gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu), a także o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających, 

– osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną bądź ustawową wspólność majątkową pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka.

– osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisowi do rejestru – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualny wypis z rejestru wynosi 3 miesiące),

– cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

 

 1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z nieruchomością, jej stanem technicznym, warunkami jej zagospodarowania oraz dokumentacją .

 

Wgląd do mapy ewidencyjnej w celu zapoznania się z usytuowaniem działki można uzyskać na stronie publicznej geoportal.gov.pl 

 

 1. Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu wymienioną w protokole z przetargu, po odliczeniu wadium, należy wpłacić na konta Urzędu Miasta i Gminy  w Pieszycach:

 

      Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

nie później niż w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pieszyce.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Termin zawarcia umowy zostanie uzgodniony z Nabywcą, a w razie nieosiągnięcia porozumienia w tej kwestii, miejsce i termin zawarcia umowy zostaną wyznaczone przez Gminę Pieszyce.

W przypadku nie przystąpienia osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nabycia nieruchomości w przed dzień wyznaczonego terminu zawarcia umowy, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium niepodległa zwrotowi.

 

 1. Koszty notarialnej oraz sądowe nabycia nieruchomości ponosi w całości kupujący.
 2. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku ewentualnego wznowienia punktów granicznych Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami
  i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.
 4. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

 

 

 

Pieszyce, 1 września 2022 r.