Ogłoszenie o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 06 września, 2022

Ilość wizyt: 96

Dokumenty do pobrania:

 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz i prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 14.09.2022 r. do 05.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz w godzinach pracy urzędu oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobromierz.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej UG Dobromierz.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2022 r.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Dobromierz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie papierowej na adres Urzędu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@dbromierz.pl

 

 

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin