Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przyst. do zmiany miejsc. planu zagosp. przestrz. obszaru poł. w obr. wsi Graniczna, gm. Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 05 września, 2022

Ilość wizyt: 48

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. wsi Graniczna, w gminie Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 51/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. wsi Graniczna, w gminie Strzegom, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie do dnia 27 września 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski należy składać do Burmistrza Strzegomia, na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres strzegom@strzegom.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie do dnia 27 września 2022 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie do 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strzegomia.

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia  o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s.1) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww. przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. wsi Graniczna, w gminie Strzegom umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia