I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę dz. nr 734/2 – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 27 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 439

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków
ogłasza
I przetarg ustny ograniczony
na dzierżawę gminnej nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość rolna oznaczona według ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 734/2 AM-28 obręb Radków 1 o powierzchni ewidencyjnej 1,1541 ha, sklasyfikowanej jako: grunty orne (RIVa-1,1541 ha). Dla przedmiotowej działki w Sądzie Rejonowym w Kłodzku V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00022422/0. Przedmiotową księgą wieczystą objęte są również inne gminne działki, które nie stanowią przedmiotu dzierżawy. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zadłużeń, nie jest przedmiotem zobowiązań, a także nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których byłyby przedmiotem.

Działka usytuowana jest w miejscowości Radków i posiada kształt prostokąta, znajduje się w pobliżu budynku mieszkalnego nr 56 przy ul. Piastowskiej. Działka nr 734/2 była użytkowana rolniczo. Dojazd do działki zapewniony jest nieutwardzoną drogą gminną.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radków działka leży na terenach użytków rolnych (RP/RZ). Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolnicze na okres do dnia 30.09.2027 r. Nieruchomość powinna być zagospodarowana w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 692,46 zł i zwolniona jest z podatku VAT. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT w przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług. Czynsz dzierżawny będzie płatny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy i zostanie naliczony proporcjonalnie do ilości miesięcy korzystania z dzierżawionego gruntu w danym roku. W kolejnych latach czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 maja każdego roku.

Wadium z tytułu przystąpienia do przetargu wynosi 138,00 zł i powinno być wpłacone pod tytułem „Wadium- dzierżawa dz. 734/2 (AM – 28) obręb Radków 1”.

Przetarg ogranicza się do osób fizycznych, które nie mają zaległości podatkowych oraz czynszowych z tytułu niezapłaconego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gminnych nieruchomości, które to osoby zamieszkują na terenie Gminy Radków oraz posiadają nieruchomości gruntowe na terenie Gminy Radków. Przetarg ogranicza się w celu stworzenia warunków do tworzenia nowych oraz rozwoju istniejących już na terenie Gminy gospodarstw rolnych.

 

Przetarg odbędzie się dnia 21-09-2022 r. o godzinie 1030  w Urzędzie Miasta i Gminy Radków przy ul. Rynek 1 w Radkowie w sali konferencyjnej w przyziemiu ratusza (wejście od strony fontanny)

 

Warunki przetargu:

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie w nim swojego uczestnictwa. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. datę sporządzenia zgłoszenia;
 2. imię i nazwisko osoby zamierzającej wziąć udział w przetargu, adres, nr PESEL;
 3. nr geodezyjny nieruchomości, której przetarg dotyczy, jej położenie oraz datę przetargu;
 4. stosowne oświadczenia, iż zgłaszający:
 • poinformowany został, że w przypadku złożenia zgłoszenia po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, a także w przypadku podania błędnych danych lub braków formalnych zgłoszenia, zgłaszający nie zostanie dopuszczony do przetargu;
 • podane w zgłoszeniu informacje są zgodne z prawdą, a załączniki odzwierciedlają aktualny stan faktyczny i prawny;
 • zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz z jego warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Gotowe druki zgłoszeń dostępne są w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu oraz opublikowane zostały do pobrania na jego stronie internetowej www.radkowklodzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Zgłoszenie wraz z załącznikami powinno zostać złożone (osobiście, za pomocą faksu, poczty lub kuriera) w sekretariacie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 15.09.2022 r.  do godziny 16.00
Do zgłoszenia dołączyć należy:

 • kserokopię dowodu wpłaty wadium;
 • oświadczenie o niezaleganiu w stosunku do Gminy Radków z zapłatą podatku oraz zapłatą czynszu dzierżawnego należnego z tytułu dzierżawy gminnych nieruchomości;
 • w celu potwierdzenia zamieszkania zgłaszający powinien dołączyć do zgłoszenia pisemne oświadczenie, iż jest mieszkańcem Gminy Radków;
 • dokument potwierdzający posiadanie na terenie Gminy Radków nieruchomości gruntowych, którymi są zamiennie: odpis z księgi wieczystej lub wydruk z elektronicznej bazy ksiąg wieczystych z odręczną adnotacją i podpisem, iż wydruk odzwierciedla stan faktyczny księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów nie starszy niż 3 miesiące.

Jeżeli wydzierżawienia nieruchomości zamierzają dokonać wspólnie małżonkowie, a do przetargu zamierza przystąpić tylko jeden z nich do wypełnionego wspólnie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć pisemne oświadczenie nieobecnego małżonka, że zamierza on wydzierżawić nieruchomość wspólnie z małżonkiem i upoważnia go do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń woli związanych z wydzierżawieniem nieruchomości w ramach prowadzonej przez Urząd procedury przetargowej.

 

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu w terminie do dnia 15.09.2022 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Radków: 09 1240 3464 1111 0010 2660 7172 lub do kasy tut. Urzędu. Za datę wniesienia wadium, w przypadku wpłaty na konto bankowe uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Uwagi:

Czynsz dzierżawny może być aktualizowany raz do roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok miniony podany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmienią się stawki bazowe czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne.

Wszystkie osoby stające do przetargu zobowiązane są do przedłożenia na żądanie komisji przetargowej dowodów osobistych. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, których zgłoszenia zawierać będzie braki formalne, lub których oświadczenia nie będą zgodne ze stanem faktycznym.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane z zawarciem umowy dzierżawy zostaną wstrzymane, do czasu rozpatrzenia skargi. Organ wykonawczy gminy ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając przyczynę odwołania przetargu. Informacje o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Granice wydzierżawianej nieruchomości zostaną okazane jedynie w sposób orientacyjny na podstawie posiadanej przez Urząd dokumentacji kartograficznej, bez wskazania geodezyjnego. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może odbyć się jedynie staraniem i na koszt Dzierżawcy, także w przypadku zaistnienia sporów, co do przebiegu granic nieruchomości dzierżawionej z nieruchomościami sąsiednimi. Powierzchnie działek wydzierżawianych w całości podane są na podstawie danych ewidencyjnych, natomiast powierzchnie wydzierżawianych gruntów, które stanowią części działek geodezyjnych wyliczone są w sposób orientacyjny. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy powierzchniami podanymi w ogłoszeniu o przetargu, a powierzchniami wyliczonymi samodzielnie przez dzierżawcę lub zmierzonymi przez geodetę.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się do dnia 15.09.2022 r. po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny spotkania z osobą prowadzącą sprawę – w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pokój nr 9) lub pod numerem tel.  074 8735037.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 20.09.2022 r.