Przetarg na sprzedaż nieruchomości – zarządzenie 126/2022 UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 25 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 51

Dokumenty do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 126/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.),

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
zarządza, co następuje:

 

§1

Przeznacza się do sprzedaży, nieruchomości z zasobu Gminy Sobótka, wymienione w ogłoszeniach, które stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenia, o których mowa w § 1, podlegają podaniu do informacji publicznej na okres 30 dni.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
ogłasza II przetarg ustny publiczny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

 

dnia 28 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
Rynek 1, sala nr 11

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 14/1 AM-19, obręb Sobótka, o powierzchni 1,4892 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00094986/0; objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sobótka, przeznaczona: pod tereny zabudowy przemysłowej „D. P3”. W ewidencji gruntów jako R-RV (4470 m2), R-RVI (2700 m2), R-RIVa (7722 m2). Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz; teren nieużytkowany, porośnięty drzewami i krzewami; ma kształt zbliżony do prostokąta; droga dojazdowa do działki od strony północnej gruntowa, do ul. Dworcowej ok. 250 m. Dział III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza: 1 600 000,00 zł                                         Wadium: 160 000,00 zł

 

I przetarg odbył się w dniu 02.06.2022 . i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 14/1 AM-19, o. Sobótka, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 22.09.2022 r.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Do ceny działek budowlanych osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 6. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 8. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
 9. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.
 10. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 11. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
ogłasza II  przetarg ustny publiczny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

 

dnia 28 sierpnia 2022 r. o godz. 11:45 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
Rynek 1, sala nr 11

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 14/4 AM-19, obręb Sobótka, o powierzchni 1,7511 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00094986/0; objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sobótka, przeznaczona: pod tereny zabudowy przemysłowej „D. P3”. W ewidencji gruntów jako RIIIb (2645 m2), RIVa (8531 m2), RV (3506 m2), RVI (2826 m2). Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz; teren w przewadze w uprawie rolnej po zbiorach oraz częściowo porośnięty drzewami i krzewami; ma kształt wielokąta; droga dojazdowa do działki od strony północnej gruntowa, do ul. Dworcowej ok. 68 m. Dział III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza: 2 000 000,00 zł                                         Wadium: 200 000,00 zł

 

I przetarg odbył się w dniu 02.06.2022 . i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 14/4 AM-19, o. Sobótka, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 22.09.2022 r.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Do ceny działek budowlanych osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 6. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 8. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
 9. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.
 10. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 11. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.