Przetarg na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2469/9 Piława Dolna – UG Dzierżoniów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy Dzierżoniów

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-200

Ulica:

Piastowska 1

Data Publikacji: 22 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 150

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU Z DNIA 22.08.2022 r.

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PIŁAWIE DOLNEJ

 

Lp Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru Pow. Działki w [ha] Udział w działkach w wysokości 1/26 Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości  w [ zł.] Wadium 20% ceny wywoławczej w [zł.] Godzina i data przeprowadzenia przetargu
1 SW1D/00015375/9 dz. nr 2469/9
Piława Dolna
0,1084 Działka niezabudowana zapisana w ewidencji gruntów jako grunty orne klasa RIVa.  Kształt działki zbliżony do kwadratu, nieużytkowana rolniczo. 90 000,00
+VAT 23%
18  000,00 godz. 10.30
data 26.09.2022 r.
SW1D/00057977/5 dz. nr
1422/1
1414/1
2469/1
0,0603
0,1637
0,0831
0,0023
0,0062
0,0031
Udział 1/26  w  nieruchomości niezabudowanej składającej się z trzech działek, stanowiących komunikację wewnętrzną łączącą dz. 2469/9 z drogą wewnętrzną.
 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piława Dolna przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/289/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 czerwca 2013 r. Obszar, na którym położone są działki wykazane w tabeli oznaczony jest na rysunku planu symbolem: MN 2.03., dla którego obowiązują następujące ustalenia: funkcja wiodąca – mieszkalnictwo jednorodzinne, funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nieuciążliwe. Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce planowanie przestrzenne.
 2. W/w działka stanowi własność Gminy Dzierżoniów, wolna jest od obciążeń i została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 426/30/22 z dnia 17 marca 2022 roku.
 3. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które są objęte niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
 4. Pierwszy przetarg na w/w działkę, który odbył się w dniu 11.08.2022 r. z uwagi na brak oferentów został nierozstrzygnięty.

Warunki przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, Dzierżoniów pok. nr 216 ( I piętro)
 2. Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 21.09.2022 r. datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r. poz. 2278); stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (minimalna kwota postąpienia: 900,00 zł).
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Wójt Gminy Dzierżoniów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i koszty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. W przypadku potrzeby okazania granic przedmiotowej działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
 9. Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przejmuje je bez zastrzeżeń oraz zapoznał się z tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
 10. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
 11. Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
 12. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23 % stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146 aa ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.
 13. Gminie Dzierżoniów przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.
 14. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
 15. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 16. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 22.08.2022 r. na stronie internetowej Gminy Dzierżoniów pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl, na stronie BIP Urzędu Gminy Dzierżoniów https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ oraz w prasie lokalnej
 17. Dodatkowe informacje nt. w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 74 832 56 85 oraz 74 832 56 86

Sporządziła: Ewelina Horoszkiewicz
Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska