Przetargi na sprzedaż nieruchomości Obr.3 – UM Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 01 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 80

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

  1. 1. Działka niezabudowana nr 1804/4, Obr. 3, położona w Strzegomiu przy ulicy Parkowej, gmina Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,0025 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  12.900,00 zł

Wadium  –  1.290,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

  1. Działka niezabudowana nr 1804/5, Obr. 3, położona w Strzegomiu przy ulicy Parkowej, gmina Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,0022 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  11.500,00 zł

Wadium  –  1.150,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2022 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

  1. Działka niezabudowana nr 1804/6, Obr. 3, położona w Strzegomiu przy ulicy Parkowej, gmina Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,0022 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  11.500,00 zł

Wadium  –  1.160,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Dla powyższych nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019511/7.

 

Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom zatwierdzonego uchwałą Nr 35/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26.04.2017 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem 3 KS tereny obsługi komunikacyjnej w tym parkingi i garaże.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
,  w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na rachunek bankowy Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku bankowego: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2022 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

Wpłata wadium na każdą działkę osobno upoważnia do udziału w licytacjach tych działek. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki.

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przed jego podpisaniem. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy  w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.