Przetarg na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 86 Pietrzyków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 26 lipca, 2022

Ilość wizyt: 84

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 26 lipca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

            Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 86 Pietrzyków.

            Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 86 obręb Pietrzyków
Numer księgi wieczystej SW1S/00019369/6
Powierzchnia działki

wg informacji z rejestru gruntów

0,65 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania R2 – Tereny rolnicze

Natura 2000

Opis nieruchomości Grunt rolny, działka nr 86 obręb Pietrzyków. Rodzaj użytków PsIV, PsV.

Kształt działki – regularny. Teren nieuzbrojony. Dojazd drogą transportu rolnego
o nawierzchni nieurządzonej. Bezpośrednie sąsiedztwo terenów rolnych,
a w niedalekiej odległości zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Przez teren nieruchomości nie przebiegają żadne sieci uzbrojenia.

Obciążenie nieruchomości Brak
Cena wywoławcza 23 700,00 zł
Wadium 2 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Podatek VAT Zwolniono z VAT

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.