Przetarg na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 62/34 obręb Gniewków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 26 lipca, 2022

Ilość wizyt: 82

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 26 lipca 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

            Wójt Gminy Dobromierz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 62/34 obręb Gniewków.

            Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 62/34 obręb Gniewków
Numer księgi wieczystej SW1S/00069781/5
Powierzchnia działki 0,1215 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MN8 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Strefa obserwacji archeologicznej, Strefa ochrony układu ruralistycznego wsi

Opis nieruchomości Kształt nieruchomości gruntowej regularny, zbliżony do kwadratu, teren płaski. Teren częściowo uzbrojony: woda, energia elektryczna. Do granic działki nie są doprowadzona żadne przyłącza.

Przez działkę nie przebiegają sieci uzbrojenia.

W drodze dojazdowej przebiega sieć wodna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Teren częściowo porośnięty pojedynczymi krzewami

i drzewami (tzw. samosiejkami).

Teren lekko podmokły, narażony na zalanie.

W niedalekiej odległości znajduje się koryto rzeki Nysa Szalona.

Użytek PsIII.

Obciążenie nieruchomości Brak
Cena wywoławcza 42 200,00 zł netto
Wadium 3 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

Daty przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg ogłoszony był na dzień 08.02.2022 r. – nikt nie wpłacił wadium;

II przetarg ogłoszony był na dzień 26.04.2022 r. – nikt nie wpłacił wadium;

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.