Przetarg na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 359/2 obręb Szymanów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 26 lipca, 2022

Ilość wizyt: 90

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 26 lipca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

            Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 359/2 obręb Szymanów.

            Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 359/2 obręb Szymanów
Numer księgi wieczystej SW1S/00036427/6
Powierzchnia działki

wg informacji z rejestru gruntów

1,2265 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MN24 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej [pow. 1,0756 ha]

RO11 – tereny ogrodów [pow. 0,1509 ha]

Napowietrzna linia elektroenergetyczna sN

(Uchwała XXX/186/17 z dnia 2017-04-26)

Opis nieruchomości Kształt nieruchomości gruntowej – regularny, teren z lekkim spadkiem. Przez teren działki, od strony frontowej przebiega linia energetyczna sN, a od strony tylnej sieć wodna. Posiada dojście i dojazd z drogi o nawierzchni częściowo utwardzonej grysem kamiennym (działka nr 360). Teren działki jest częściowo porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami, silnie zachwaszczony, niezagospodarowany. Część działki jest zdegradowana, stanowi zanieczyszczoną nieckę. Pozostała część działki była wcześniej uprawiana rolniczo. Na terenie działki projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Użytek RIIIb, RIVa, RV, N.
Obciążenie nieruchomości Nieruchomość zostanie obciążona bezterminową i bezpłatną służebnością przesyłu na rzecz Gminy Dobromierz polegającą na prawie do utrzymywania
i eksploatacji przez Gminę Dobromierz na terenie przedmiotowej działki istniejących urządzeń sieci wodociągowej i projektowanych urządzeń sieci kanalizacyjnej, a w tym prawa dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez Gminę Dobromierz w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii ww. urządzeń.
Cena wywoławcza 248 000,00 zł netto
Wadium 13 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% VAT

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.