Przetarg na sprzedaż działki nr 805/49 /AM-2/ Krosnowice

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 21 lipca, 2022

Ilość wizyt: 283

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krosnowicach

  1. Położenie nieruchomości: Krosnowice
  2. Nr działki: 805/49 /AM-2/
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1832 ha
  4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00046887/4 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
  5. Cena wywoławcza: 27.600,-zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem U.

  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość, w kształcie wielokąta, położona jest w terenie o spadku w kierunku północnym, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, dostępność tylko poprzez służebność drogową ustanowioną na dz. nr 805/48 od strony granicy południowej. Działka nie jest ogrodzona, porośnięta trawą i krzewami, teren nieuporządkowany, na działce znajdują się budowle (osadniki), co powoduje utrudnienie w jej zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Działka gruntu posiada dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną i kanalizacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenie oznaczonym częściowo symbolem U- zabudowa usługowa (powierzchnia szacunkowa 408 m²) i częściowo symbolem ZLd- tereny pod zalesienie (powierzchnia szacunkowa 1424 m²). Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2022 roku o godz. 1020 w Urzędzie Gminy  w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 2.760,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2022 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 

Wójt Gminy

 

/-/  Zbigniew Tur

 

 

 

Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140